Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Bilateralno sodelovanje med SFRJ in Republiko Italijo ter vloga manjšin


Blažina, Tamara

Slovenski raziskovalni inštitut (Trst, Gorica, Čedad)


Prikaz pomembnejših strokovnih in političnih srečanj, na katerih so obravnavali položaj slovenske narodnostne manjšine – Tamara Blažina: Slovenski raziskovalni inštitut (Trst, Gorica, Čedad) »Problemi in perspektive slovenskih narodnih skupnosti v sosednjih deželah« — petletni raziskovalni program Inštituta za narodnostna vprašanja v LjubljaniPrikaz pomembnejših strokovnih in političnih srečanj, na katerih so obravnavali položaj slovenske narodnostne manjšine


Problemi in perspektive slovenskih narodnostnih skupnosti v sosednjih deželah


In memoriam: dr. Tone Zorn, dr. Karel Šiškovič-Mitko, Lojze Ude


Lokar, Aleš

Gospodarsko sodelovanje obmejnih področij Italije in Jugoslavije in možnosti vključevanja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji


Vuga, Lucijan

Vloga obmejnega prostora pri uresničevanju enotnosti slovenskega kulturnega in gospodarskega prostora


Pahor, Samo

Položaj slovenskega jezika v Furlaniji-Julijski krajini in problemi njegovega uveljavljanja v javnosti ter v upravno-pravnih postopkih


Nećak-Luk, Albina

Funkcija jezika na narodnostno mešanih območjih glede na predložene rešitve za Slovence v Italiji


Stranj, Pavel

Najaktualnejši problemi na vzgojno-izobraževalnem področju v tako imenovanih globalno zakonskih osnutkih in v njih predlaganih rešitvah v luči stvarnih potreb manjšine


Pertot-Legiša, Suzana

Razvojne dileme slovenske šole ob reformi višje srednje šole v Italiji


Benedetič, Filibert

Vprašanje kulturno-prosvetnega razvoja slovenske narodnostne skupnosti v Italiji


Žabjek, Saša

Pregled v osnutkih zakona za globalno zaščito Slovencev v Italiji ponujenih rešitev na področju kulture


Beltram, Peter

Sredstva javnega obveščanja v predlogih za globalno zaščito


Jakomin, Dušan

Slovenska cerkev v zamejstvu in slovenska narodna skupnost


Novak Lukanovič, Sonja, Žabjek, Saša

Kulturno-prosvetno sodelovanje s pripadniki slovenske narodne manjšine v Furlaniji-Julijski krajini


Klopčič, Vera

Manjšinsko vprašanje v uradnili stikih med Republiko Italijo in SFR Jugoslavijo po ratifikaciji osimskih sporazumov


Ruttar, Riccardo

Analiza demografskega položaja v Videmski pokrajini


Clavora, Ferruccio

Gospodarski položaj in perspektive gospodarskega razvoja Slovencev v Videmski pokrajini


Petricig, Paolo

Politični položaj Beneške Slovenije glede na pobude za slovensko izobraževanje in varstvo na področju šolstva


Temeljni mednarodno pravni viri zaščite slovenske narodnostne manjšine v Italiji


Teksti ustavnih in drugih aktov italijanskega notranjega prava, ki se nanašajo na slovensko narodnostno manjšino


Zakonski osnutki za zaščito slovenske narodnostne manjšine v Italiji, vloženi v VIII. zakonodajni dobi


Temeljni dokumenti osrednjih organizacij slovenske narodnostne manjšine


Devetak, Silvo

Uvodna razmišljanja o položaju slovenske narodne skupnosti v Italiji


Race, Boris

Pomen zaščitne zakonodaje za razvoj slovenske narodnostne skupnosti


Štoka, Drago

Položaj slovenske narodnostne skupnosti v Italiji v luči zadnjih dogodkov


Černo, Viljem

Analiza političnega dogajanja v Videmski pokrajini


Pizzorusso, Alessandro

Manjšine in etnične ter jezikovne skupine v Italiji: perspektive zaščite


Petrič, Ernest

Osnutki zakonov o pravicah Slovencev v Italiji v luči osimske pogobe


Bratina, Ivan

Zaščita slovenske narodne manjšine v Italiji v luči procesa decentralizacije države in razvoja avtonomije krajevnih ustanov


Komac, Miran

Narodnostno manjšinska politika in soodločanje manjšine


Cupin, Darij

Vprašanje materialne podlage manjšine v funkciji narodnostnega razvoja


Vilhar, Nada

Deskriptivni pregled rešitev v globalni zakonodaji za družbeno-ekonomsko področje