Arhiv - Razprave in gradivo, Revija za narodnostna vprašanja

Gruić, Marinko

Aktuelni problemi samoupravnog položaja narodnosti u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj


Saje, Mitja

Odnos med hanskim in manjšinskimi narodi na Kitajskem


Jagodic, Vladislav

Položaj manjšin v Afriki


Štante, Milan

Nekateri vidiki indijskega jezikovnega vprašanja


Domini, Mirjana

Manjine kao pozitivan faktor međunarodne suradnje


Domej, Teodor

O stikih med manjšino in matico iz zornega kota koroških Slovencev


Mednarodni dokumenti, ki so pomembni za varstvo narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin


Osnutek Deklaracije o pravicah pripadnikov narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin


Tekst tistega dela osnutka Deklaracije, o katerem je bilo doseženo predhodno soglasje v delovni skupini


Milojević, Momir

Načelo nediskriminacije i zaštita manjina u međunarodnom pravu


Mitrović, Tomislav

Elementi u međunarodnim regionalnim sporazumima i aktima od značaja za nacrt Deklaracije o unapređenju i zaštiti manjina u svetu


Vukas, Budislav

Odnos člana 27 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima I Deklaracije o pravima manjina


Degan Vladimir Đuro

Odnos između Deklaracije i ugovora


Petrič, Ernest

Samoodločba manjšin — pravica do odcepitve – varstvo manjšin (s posebnim ozirom na predlog Deklaracije OZN o pravicah manjšin)


Pindić, Dimitrije

Neka pitanja kategorizacije, klasifikacije, pojma i izrade definicije manjina u funkciji jugoslovenskog predloga nacrta Deklaracije


Toševski, Ivan

O nekim savremenim tendencijama ka razvoju teorije o pravnoj ličnosti manjina


Kuzmič, Peter, Kuzmič, Mihael

Nekatere posebnosti položaja verskih manjšin in potreba njihove zaščite


Mangovski, Petar

Obim prava i sadržaj zaštite manjina u sistemu ujedinjenih nacija


Džunov, Todor

Odnos Deklaracije o pravima nacionalnih, etničkih, jezičkih i verskih manjina i mirovnih ugovora odnosno bilateralnih sporazuma SFRJ sa susednim zemljama


Malle, Avguštin

Osnutek Deklaracije in manjšinsko varstvena določila Pogodbe o vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije z dne 15. maja 1955


Vidmarović, Đuro

Pitanje asimilacije i integracije, sa posebnim osvrtom na korelacije između tih dvaju pojava u svijetlu jugoslovenskog prijedloga Deklaracije


Ambrožič-Počkar, Marija

Socialnoekonomski vidik enakopravnosti narodnih manjšin v nekaterih predvsem evropskih državah


Nećak-Luk, Albina

Pravo na razvitak kulturnih i drugih etničkih karakteristika nacionalnih, etničkih i jezičkih manjina


Štrukelj, Inka

Jezik in manjšinske pravice


Dumančić, Tihomir

Od dvojezičnosti do jezične asimilacije


Đorđević, Jovan

Položaj i zaštita manjina u ustavnom i političkom sistemu Jugoslavije


Surčulija, Živko

Društveni položaj narodnosti u Jugoslaviji u svetiu jugoslovenskog predloga Deklaracije o pravima lica koja pripadaju nacionalnim, etničkim, verskim i jezičkim manjinama


Bakić, Ibrahim

Položaj i ravnopravnost narodnosti u Socijalističkoj republici Bosni i Hercegovini


Devetak, Silvo

Uvodna beseda


van Boven, Theo C.

Predgovor


Devetak, Silvo

Razvoj sistema OZN o pravicah manjšin v luči jugoslovanskega predloga Deklaracije o pravicah narodnih, etničnih, verskih in jezikovnih manjšin