Issues - Treatises and Documents, Journal of Ethnic Studies

Kristen, Samo

Tržaška kriza maja in junija 1945 v pričevanju ameriških in britanskih sodobnikov


Komac, Miran

Biografije in bibliografije sodelavcev Inštituta za nartodnostna vprašanja v Ljubljani za obdobje 1979-1986.


Novak Lukanovič, Sonja

Jeziki in izobraževalni sistemi v SR Sloveniji


Mejak, Renata

Razvoj vzgoje in izobraževanja na narodnostno mešanem ozemlju v Prekmurju


Vilhar, Nada

Oris gospodarske strukture naselja Dobrovnik/Dobronak v okviru socialnoekonomske strukture narodnostno mešanega ozemlja v Prekmurju (z vključitvijo ankete, ki je bila opravljena v Dobrovniku/Dobronak leta 1984)


Mejak, Renata

Seznanjanje z elementi madžarske in slovenske kulture v dvojezičnih šolah


Devetak, Silvo

Transfrontier regional cooperation between Austria, Italy, Yugoslavia and Hungary – a starting point for pan-european regional contacts and exchange?


Stergar, Janez

Zveza koroških partizanov ter njena vloga v društvenem življenju in političnem organiziranju koroških Slovencev


Vilhar, Nada

Socialnoekonomska struktura prebivalstva na narodnostno mešanem ozemlju na Koroškem


Vilhar, Nada

Razvoj turističnega gospodarstva na narodnostno mešanem ozemlju na Koroškem


Klopčič, Vera

Manjšine – most ali breme v meddržavnih stikih


Beltram, Peter

Množični mediji in narodnostne manjšine


Devetak, Silvo

Delo inštituta za narodnostna vprašanja v letih 1981 – 1985


Devetak, Silvo

Enakopravnost jezikov in pisav pri poslovanju organov jugoslovanske federacije


Devetak, Silvo

Etnos kot dejavnik v mednarodnih odnosih


Komac, Miran

Narodnostna identiteta: prispevek k multidisciplinarnemu proučevanju narodnostnih manjšin


Jesih, Boris

Politična participacija in manjšine